• No products in the cart.
  • No products in the cart.

Privacyverklaring

Mirkaartjes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

  •  Contactgegevens

Je kan mij (Miriam) bereiken via het e-mailadres: mir@mirkaartjes.nl

Ik reageer dan zo spoedig mogelijk.

Het is ook mogelijk om het contactformulier op mijn website in te vullen, deze vind je onder ‘contact Mir’ op www.mirkaartjes.nl.

 

  •  Persoonsgegevens die Mirkaartjes verwerkt

Mirkaartjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voornaam en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie

– Bankrekeningnummer

– Gegevens over je activiteiten op deze website

 

  •  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Mirkaartjes heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Mirkaartjes kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mir@mirkaartjes.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

  • Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Mirkaartjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van je bestelling en betaling

– Om contact op te nemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Voor het verwerken van persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangifte.

Mirkaartjes neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mirkaartjes) tussen zit. Mirkaartjes monitort het surfgedrag van de bezoekers van www.mirkaartjes.nl om zo de website optimaal in te richten voor gebruikers en eventueel te optimaliseren.

 

  •  Hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden

Mirkaartjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mirkaartjes bewaart de persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven voor de wettelijke minimale bewaringstermijn van 7 jaar zoals voorgeschreven door de Belastingwet.

 

  •  Delen van persoonsgegevens met derden

Mirkaartjes verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

  •  Cookies en vergelijkbare technieken die Mirkaartjes gebruikt

Er wordt door Mirkaartjes gebruik gemaakt van een statistieksysteem, dit is gebruikelijk om inzicht in te krijgen in o.a. het bezoekersaantal van de website. Dan nog de cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Mirkaartjes gebruikt alleen technische en functionele cookies en/of analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die Mirkaartjes gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Mirkaartjes hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mirkaartjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Mirkaartjes een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mir@mirkaartjes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mirkaartjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

  •  Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

Mirkaartjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo wordt bijvoorbeeld jouw bezoek aan de website beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit houdt in dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mir@mirkaartjes.nl